Zmiany w obsłudze i wydawaniu abonamentów parkingowych

W związku z koniecznością wprowadzenia działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19, Punkt Obsługi Klienta przy ul. Bojkowskiej 37P od dnia 08.04.2020 r. będzie nieczynny do odwołania.

Abonamenty parkingowe będą wydawane zdalnie na podstawie przesłanego wniosku wraz kopią dokumentów* przesłanych drogą mailową na adres: kontakt@parkowaniegliwice.pl
*w przypadku uzyskania „Abonamentu mieszkańca” wnioskujący będzie zobowiązany do okazania oryginałów dokumentów do końca czerwca 2020 pod rygorem możliwości cofnięcia abonamentu w przypadku nie dokonania ww. czynności.

Pełna procedura wydawania abonamentu drogą elektroniczną jest dostępna poniżej.

Na obszarze Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach istnieje możliwość dokonywania e-płatność za postój pojazdów w oparciu o trzy aplikacje mobilne: SkyCash, Pango, Mobilet.

 

Tymczasowe zasady wydawania „Abonamentu i Ryczałtu wielodniowego z domu”

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.poz.374), w celu zapewnienia na terenie Miasta Gliwice monitorowania zagrożenia z wiązanego z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wprowadza możliwość wydania zdalnie „e-Abonamentu”. W celu dokonania formalności związanych z uzyskaniem „Abonamentu mieszkańca” oraz „Ryczałtu wielodniowego” należy wysłać wniosek drogą elektroniczną na adres mailowy skrzynki Operatora SPP w Gliwicach: kontakt@parkowaniegliwice.pl 

Wniosek o „Abonament mieszkańca”

 

 1. Na adres mailowy: kontakt@parkowaniegliwice.pl mieszkaniec wysyła wniosek o  abonament zawierający dane osobowe - imię, nazwisko i adres zameldowania, a także skan wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania rocznej winiety. Lista niezbędnych dokumentów jest dostępna na stronie: http://parkowaniegliwice.pl/abonament-mieszkanca/
 1. Do wniosku o wydanie abonamentu wymagane są skany/ zdjęcia poniższych dokumentów:
 1. podpisanego oświadczenia ( wzór nr 1 oświadczenia poniżej)
 2. obydwu stron dowodu rejestracyjnego pojazdu (wystawiony na aktualnego właściciela, współwłaściciela ), na który ma być wystawiony abonament,
 3. umowy leasingowej,
 4. umowy użyczenia / najmu,
 1. Abonamenty wydane na podstawie wniosku złożonego mailowo będą weryfikowane zgodnie z procedurami przez pracowników biura SPP. Pracownik wysyła informację zwrotną o decyzji przyznania abonamentu i możliwości dokonania płatności. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, abonament nie zostanie wydany. 

Opłatę abonamentową za postój pojazdu w wysokości 120,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy ING Bank Śląski SA:

49 1050 1230 1000 0024 1471 0414w tytule przelewu proszę wpisać:  „Abonament z domu”  i numer rejestracyjny pojazdu. 

 1. Po zaksięgowaniu środków na koncie, „Abonament mieszkańca” zostanie aktywowany. Wnioskujący zostanie powiadomiony o możliwości korzystania z abonamentu. 
 1. Abonament wydany drogą mailową nie trzeba drukować i wykładać za szybą – jest on widoczny dla kontrolerów w systemie elektronicznym.

Po ponownym otwarciu Punktu Obsługi Klienta wszystkie osoby, które otrzymają abonament drogą elektroniczną, będą zobowiązane do stawienia się osobiście w biurze Strefy Płatnego Parkowania przy ul. Bojkowskiej 37P w Gliwicach do końca czerwca 2020 r. w celu okazania oryginałów niezbędnej dokumentacji i potwierdzenia tożsamości. Wnioskodawca otrzyma winietę w formie naklejki.

Wniosek o „Ryczałt wielodniowy”

 1. Na adres mailowy: kontakt@parkowaniegliwice.pl wystarczy wysłać wniosek o wydanie „Ryczałtu wielodniowego” ze wskazaniem terminu obowiązywania danego ryczałtu. W treści maila proszę wskazać numer rejestracyjny pojazdu.          (wzór nr 2 oświadczenia poniżej). Przypominamy, iż opłata dzienna w strefie: „A” wynosi: 13,00 zł, „B” 7,50 zł. Więcej informacji na stronie:http://parkowaniegliwice.pl/ryczalt-wielodniowy/ 
 1. Na podstawie wniosku złożonego mailowo, pracownik potwierdza kwotę oraz termin obowiązywania ryczałtu dla danej podstrefy.
 1. Następnie, należy wnieść opłatę za postój pojazdu we wskazanej kwocie dla danego ryczałtu na rachunek bankowy ING Bank Śląski SA:
 • Ryczałt A:  61 1050 1230 1000 0024 1471 0489
 • Ryczałt B:  30 1050 1230 1000 0024 1471 0562

 w tytule przelewu proszę wpisać:  „Ryczałt wielodniowy z domu” i numer rejestracyjny pojazdu. 

 1. Po zaksięgowaniu środków na koncie, „Ryczałt wielodniowy” zostanie aktywowany. Wnioskujący zostanie powiadomiony o możliwości korzystania z ryczałtu. 
 1. „Ryczałt wielodniowy” wydany drogą mailową nie trzeba drukować i wykładać za szybą – jest on widoczny dla kontrolerów w systemie elektronicznym.