Rada Miasta Gliwice w Uchwale nr XXVI/506/2012 w § 6. (z późniejszymi zmianami) wprowadziła następujący zapis:

Wprowadza się zerową stawkę opłat parkingowych dla:

1) osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 128) pod warunkiem umieszczenia jej w widocznym miejscu pojazdu w sposób umożliwiający jej odczytanie,
2) kierujących pojazdami jednośladowymi,

3) taksówek na wyznaczonych dla nich miejscach postoju,

4) pojazdów publicznej komunikacji zbiorowej, zatrzymujących się na ustalonych dla nich przystankach,

5) zewnętrznie trwale oznakowanych pojazdów Straży Miejskiej,
6) zewnętrznie trwale oznakowanych pojazdów operatora SPP, w trakcie wykonywania obowiązków wynikających z pełnienia funkcji operatora SPP.