Zameldowanym mieszkańcom nieruchomości usytuowanych przy ulicach, na których wyznaczono SPP przysługuje prawo do zryczałtowanej opłaty w wysokości 120,00 zł rocznie, za parkowanie wyłącznie 1 pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 t.
Abonament mieszkańca można uzyskać w biurze operatora SPP na okres 12 miesięcy liczonych w pełnych miesiącach.
Zwrot opłaty zryczałtowanej za „Abonament mieszkańca” przed upływem jej ważności następuje
na wniosek właściciela i sposób proporcjonalny za pełne niewykorzystane miesiące, w przypadku:
Zbycie pojazdu,
Wyrejestrowania pojazdu,
Kradzieży pojazdu zgłoszonej Policji,
Zgłoszenia rezygnacji.

Osoby fizyczne, o których mowa w §2 ust. 7 Regulaminu SPP, mogą wykupić „Abonament mieszkańca” po wniesieniu opłaty w wysokości 120 zł i złożeniu następujących dokumentów:
1.a) kserokopia dowodu osobistego,
1.b) kserokopia dowodu rejestracyjnego,
1.c) oświadczenia o zameldowaniu przy ulicy, na której wyznaczono SPP, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks Karny (Dz.U. z 2014r. poz. 538),
1.d) w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub użyczenia – dodatkowo poświadczona za zgodność z oryginałem kopią tej umowy.
Na podstawie złożonych dokumentów, z systemu zostanie wygenerowany wniosek.

W przypadku pojazdów użytkowanych na podstawie:
1. Umowy leasingu pojazdu,
2. Umowy najmu,
3. Umowy użyczenia.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia oryginału takiej umowy celem poświadczenia jej „za zgodność z oryginałem” przez Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach :
1.„Abonament mieszkańca” uprawnia do parkowania w wyznaczonych miejscach w całej Strefie Płatnego Parkowania.
2. Wykupienie „Abonamentu mieszkańca” nie uprawnia do określonego miejsca parkingowego, ani nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.

Osoba, która rezygnuje z "Abonamentu mieszkańca" musi zwrócić winietę. Poniżej wniosek do pobrania (UWAGA! Nie należy pracować na dokumencie otwartym za pośrednictwem przeglądarki, ponieważ może wystąpić problem z polskimi znakami. Należy pobrać wniosek na dysk komputera, a następnie otworzyć i wypełnić).

Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że Abonament Mieszkańca wydawany jest wyłącznie na pełne miesiące. Abonament wykupiony w trakcie miesiąca, np. 04.08.2016 r. ważny jest do końca miesiąca lipca 2017. Zryczałtowana opłata roczna za wydanie abonamentu wynosi 120 zł.