Zameldowanym mieszkańcom nieruchomości usytuowanych przy ulicach, na których wyznaczono SPP przysługuje prawo do zryczałtowanej opłaty w wysokości 120,00 zł rocznie, za parkowanie wyłącznie 1 pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 t.
Abonament mieszkańca można uzyskać w biurze operatora SPP na okres 12 miesięcy liczonych w pełnych miesiącach.
Zwrot opłaty zryczałtowanej za „Abonament mieszkańca” przed upływem jej ważności następuje
na wniosek właściciela i sposób proporcjonalny za pełne niewykorzystane miesiące, w przypadku:
Zbycie pojazdu,
Wyrejestrowania pojazdu,
Kradzieży pojazdu zgłoszonej Policji,
Zgłoszenia rezygnacji.

Osoby fizyczne, o których mowa w §2 ust. 7 Regulaminu SPP, mogą wykupić „Abonament mieszkańca” po wniesieniu opłaty w wysokości 120 zł i złożeniu następujących dokumentów:
Osoby fizyczne, o których mowa w §2 ust. 7 mogą wykupić „Abonament mieszkańca” po wniesieniu
opłaty w wysokości 120 zł, udostepnieniu do wglądu dowodu osobistego oraz dowodu
rejestracyjnego pojazdu i złożeniu następujących dokumentów:
1) prawidłowo wypisanego wniosku o wydanie „Abonamentu mieszkańca” wraz z załącznikami:
a) oświadczenia o zameldowaniu przy ulicy, na której wyznaczono SPP, złożonego pod rygorem
odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 § 1 ustawy z dnia 06.06.1997r. Kodeks
Karny (Dz.U. z 2014r. poz. 538),
b) w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub
użyczenia – dodatkowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy.
c) osoby trzecie po przedłożeniu upoważnienia podpisanego przez osobę uprawnioną do
nabycia „Abonamentu Mieszkańca”

W przypadku pojazdów użytkowanych na podstawie:
1. Umowy leasingu pojazdu,
2. Umowy najmu,
3. Umowy użyczenia.

Wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia oryginału takiej umowy celem poświadczenia jej „za zgodność z oryginałem” przez Biuro Obsługi Strefy Płatnego Parkowania.

Zgodnie z zapisami Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach :
1.„Abonament mieszkańca” uprawnia do parkowania w wyznaczonych miejscach w całej Strefie Płatnego Parkowania.
2. Wykupienie „Abonamentu mieszkańca” nie uprawnia do określonego miejsca parkingowego, ani nie stanowi podstawy do roszczeń w przypadku braku wolnych miejsc parkingowych.

Osoba, która rezygnuje z "Abonamentu mieszkańca" musi zwrócić winietę.