Zmiana adresu biura

Szanowni Państwo!

Nasze dotychczasowe biuro, mieszczące się przy ul. Bojkowskiej 37P zostało przeniesione do Centrum Przesiadkowego w Gliwicach przy ul. Składowej 8 – budynek pomocniczy.

Ważna informacja!

Operator SPP rekomenduje wydawanie abonamentów parkingowych w formie zdalnej.

Szanowni Państwo!

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne i obowiązujące ograniczenia związane ze stanem epidemii zostały przywrócone tymczasowe zasady wydawania E-abonamentów. W związku z powyższym, operator SPP dodatkowo będzie przyjmował wnioski elektronicznie. W celu dokonania formalności związanych z uzyskaniem „Abonamentu mieszkańca” oraz „Ryczałtu wielodniowego” należy wysłać wniosek drogą elektroniczną na adres mailowy skrzynki Operatora SPP w Gliwicach: kontakt@parkowaniegliwice.pl bądź bezpośrednio do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Wniosek o „Abonament mieszkańca”

1. Na adres mailowy: kontakt@parkowaniegliwice.pl mieszkaniec zameldowany w SPP wysyła wniosek (oświadczenie) o wydanie abonamentu, zawierający dane osobowe – imię, nazwisko i adres zameldowania, a także skan wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania „Abonamentu mieszkańca”.

2. Do wniosku o wydanie abonamentu należy dołączyć skany/ zdjęcia poniższych dokumentów:

a. podpisanego oświadczenia (wzór nr 1 – pobierz oświadczenie),
b. obydwu stron dowodu rejestracyjnego właściciela pojazdu,

w przypadku pojazdów użytkowanych:

c. umowy leasingowej na osobę fizyczną,
d. umowy najmu długoterminowego tzw. leasing mobilny zawarty przez najemcę z firmą wynajmującą pojazdy,
e. umowy kredytowej zawartej z bankiem,
f. umowy użyczenia zawartej z pracodawcą.

3. Po zweryfikowaniu poprawności dokumentów, Operator SPP wskaże dane do dokonania płatności (brak konieczności przesłania przez Państwa potwierdzenia wpłat).

4. Po zaksięgowaniu środków na koncie, „Abonament mieszkańca” zostanie aktywowany. Informujemy, iż w przypadku nie zaksięgowanych środków we wskazanym przez Państwa terminie, E- abonament zostanie uruchomiony w kolejnych dniach roboczych. Operator powiadomi o możliwości korzystania z E-abonamentu.

5. Abonament wydany drogą elektroniczną jest widoczny dla kontrolerów w systemie on-line.

Wniosek o „Ryczałt wielodniowy”

1. Na adres mailowy: kontakt@parkowaniegliwice.pl zainteresowany wysyła wniosek o wydanie „Ryczałtu wielodniowego” ze wskazaniem terminu obowiązywania danego ryczałtu na dany pojazd (wzór nr 2 – pobierz oświadczenie). Przypominamy, iż opłata dzienna w strefie: „A” wynosi: 20,00 zł, „B” 10,00 zł.

2. Na podstawie wniosku złożonego mailowo, Operator SPP wskaże dane do dokonania płatności (brak konieczności przesłania przez Państwa potwierdzenia wpłat).

3. Po zaksięgowaniu środków na koncie, „Ryczałt wielodniowy” zostanie aktywowany. Informujemy, iż w przypadku nie zaksięgowanych środków we wskazanym przez Państwa terminie, E- ryczałt zostanie uruchomiony w kolejnych dniach roboczych na okres odpowiadającej wpłaconej kwoty. Operator powiadomi o możliwości korzystania z E-ryczałtu.

4. „Ryczałt wielodniowy” wydany drogą elektroniczną jest widoczny dla kontrolerów w systemie on-line.

Zmiany w Strefie Płatnego Parkowania od 01.09.2020 r.

Ważne informacje dotyczące zmian w Strefie Płatnego Parkowania obowiązujące od 01.09.2020 r.

Pierwsza z nich dotyczyć będzie godzin, za które kierowcy wnosić będą opłaty za parkowanie – pozostawiając pojazd w strefie płatnego parkowania, kierowcy zapłacą już od godziny 9:00, ale tylko do godziny 17:00.

Druga ze zmian wprowadzanych w strefie związana jest z abonamentem mieszkańca, który będzie wydawany tylko dla dwóch pojazdów na jeden lokal mieszkalny znajdujący się w strefie płatnego parkowania. Ponadto, abonament mieszkańca – dla osoby zameldowanej w podstrefie A obowiązywał będzie w dwóch podstrefach: A i B, natomiast abonament mieszkańca – osoby zameldowanej w podstrefie B pozwoli na pozostawienie pojazdu tylko w tej podstrefie.

Ponadto klienci mają jasno określony czas na zakup biletu tj. do 5 min. od zaparkowania korzystając z urządzenia PIAP oraz do 2 min. kupując bilety poprzez jedną z aplikacji mobilnych : SkyCash, Mobilet lub Pango.

W związku z wprowadzeniem Uchwały nr XVII/340/2020 Rady Miasta Gliwice z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice, zgodnie z § 9 oraz § 11 część zapisów Regulaminu Strefy Płatnego Parkowania oraz Regulaminu przyjmowania i rozpatrywania reklamacji i odwołań od zawiadomienia – traci moc obowiązującą na rzecz w/w uchwały.

Biuro SPP otwarte dla klientów

Ważna informacja!
Od dnia 06.07.2020 r. będzie można załatwiać wszelkie sprawy osobiście w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania.
W związku z powyższym, abonamenty mieszkańca będą wydawanie wyłącznie po dopełnieniu formalności w biurze SPP.
Zgodnie z zakończonym procesem wydawania E-abonamentów, wszystkie osoby, które uzyskały abonament w terminie od 08.04.2020 r. do 03.07.2020 r. są zobligowane do wstawienia się osobiście w biurze w celu okazania oryginałów niezbędnej dokumentacji i odebrania naklejki na pojazd.

Zachęcamy do płatności za pomocą aplikacji

Śląska Sieć Metropolitalna Sp. z o.o. i Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach zalecają, aby opłaty za postój w Strefie Płatnego Parkowania dokonywać za pomocą płatności mobilnych, korzystając z dostępnych aplikacji takich jak np.: Mobilet, Pango czy Skycash. Więcej

Przydatne informacje o SPP w Gliwicach

Obowiązek opłat za postój w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach wprowadziła Rada Miasta Gliwice. To ta instytucja stanowi prawo lokalne w naszym mieście. Zgodnie z prawem w Gliwicach – na wyznaczonych ulicach – konieczne jest uiszczenie opłaty za parkowanie pojazdu. Więcej

Indywidualny numer rachunku

Szanowny Kierowco, do każdej opłaty dodatkowej z tytułu nieuiszczenia opłaty parkingowej w Strefie Płatnego Parkowania w Gliwicach, przypisany zostaje indywidualny numer rachunku bankowego, widniejący na zawiadomieniu-wezwaniu pozostawionym przez uprawnionego kontrolera za wycieraczką pojazdu, na który należy dokonywać wpłaty.

Przypominamy o terminowym oraz prawidłowym dokonywaniu wpłat z tytułu otrzymanego wezwania (do 14 dni – 30 zł, po 14 dniach – 100 zł).

W tytule przelewu prosimy wpisywać poprawny numer rejestracyjny pojazdu i pełny numer otrzymanego zawiadomienia.

Zmiana siedziby Biura Obsługi Klienta SPP

Szanowni Klienci, informujemy, że od 2 grudnia 2019 roku Biuro Obsługi Klienta Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach będzie w innym miejscu. Nowa siedziba mieścić się będzie w biurowcu przy ulicy Bojkowskiej 37P. Numery telefonów, jak również adresy e-mailowe pozostają bez zmian. Więcej

Mobilne płatności za parkowanie

Śląska Sieć Metropolitalna, operator Strefy Płatnego Parkowania zachęca do korzystania z mobilnej płatności za parkowanie w Gliwicach. Płacąc przez telefon jest szybciej, wygodniej i… taniej! By skorzystać z takiego rozwiązania wystarczy smartfon, darmowa aplikacja i dostęp do internetu. Więcej