Operator SPP rekomenduje wydawanie abonamentów parkingowych w formie zdalnej.

Szanowni Państwo!

W związku z rekomendacją wydawania abonamentów w formie zdalnej, operator SPP dodatkowo przyjmuje wnioski elektronicznie. W celu dokonania formalności związanych z uzyskaniem „Abonamentu mieszkańca” oraz „Ryczałtu wielodniowego” należy wysłać wniosek drogą elektroniczną na adres mailowy skrzynki Operatora SPP w Gliwicach: kontakt@parkowaniegliwice.pl bądź bezpośrednio do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Wniosek o „Abonament mieszkańca”

Zgodnie z § 3 ust. 5 obowiązującej Uchwały kupujący abonament mieszkańca ma obowiązek każdorazowo okazać komplet dokumentów. W związku z powyższym, proszę nie dokonywać wpłat bez wydanej zgody operatora.

1. Na adres mailowy: kontakt@parkowaniegliwice.pl mieszkaniec zameldowany w SPP wysyła wniosek (oświadczenie) o wydanie abonamentu, zawierający dane osobowe – imię, nazwisko i adres zameldowania, a także skan wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania „Abonamentu mieszkańca”.

2. Do wniosku o wydanie abonamentu należy dołączyć skany/ zdjęcia poniższych dokumentów:

a. podpisanego oświadczenia (wzór nr 1 – pobierz oświadczenie),
b. obydwu stron dowodu rejestracyjnego właściciela pojazdu,

w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach zawartych na rzecz osób fizycznych umów:

c. leasingu,
d. najmu długoterminowego tzw. leasing mobilny zawarty przez najemcę z firmą wynajmującą pojazdy,
e. kredytowych,
f. użyczenia zawartej z pracodawcą,
W przypadku niesporządzenia umowy użyczenia z pracodawcą w formie pisemnej:
g. oświadczenie pracodawcy o potrącaniu ryczałtu za użytkowanie pojazdu służbowego do celów prywatnych zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.).

3. Po zweryfikowaniu poprawności dokumentów, Operator SPP wskaże dane do dokonania płatności (brak konieczności przesłania przez Państwa potwierdzenia wpłat).

4. Po zaksięgowaniu środków na koncie operatora, mieszkaniec otrzyma mailowe potwierdzenie wystawienia abonamentu wraz z okresem ważności oraz obszarem jego obowiązywania. W przypadku nie zaksięgowanych środków we wskazanym przez Państwa terminie, E- abonament zostanie uruchomiony w kolejnych dniach roboczych. Brak zaksięgowanej opłaty za abonament na rachunku operatora z jakichkolwiek przyczyn, nie zwalnia z obowiązku wnoszenia opłat za postój w Strefie.

5. Abonament wydany drogą elektroniczną jest widoczny dla kontrolerów w systemie on-line, dlatego nie ma konieczności umieszczenia winiety za przednią szybą.

6. Zgodnie z postanowieniami § 3. obowiązującej Uchwały, koszt za Abonament mieszkańca” za parkowanie pierwszego pojazdu samochodowego wynosi 120,00 zł, drugi pojazd samochodowy wynosi 300,00 zł rocznie. W przypadku zameldowania tymczasowego, opłata obliczana jest proporcjonalnie, nie mniej niż za pełny miesiąc.

Wniosek o „Ryczałt wielodniowy”

1. Na adres mailowy: kontakt@parkowaniegliwice.pl zainteresowany wysyła wniosek o wydanie „Ryczałtu wielodniowego” ze wskazaniem terminu obowiązywania danego ryczałtu na dany pojazd (wzór nr 2 – pobierz oświadczenie). Przypominamy, iż opłata za dzień roboczy w strefie: „A” wynosi: 20,00 zł, „B” 10,00 zł.

2. Na podstawie wniosku złożonego mailowo, Operator SPP wskaże dane do dokonania płatności (brak konieczności przesłania przez Państwa potwierdzenia wpłat).

3. Po zaksięgowaniu środków na koncie, „Ryczałt wielodniowy” zostanie aktywowany. Informujemy, iż w przypadku nie zaksięgowanych środków we wskazanym przez Państwa terminie, E- ryczałt zostanie uruchomiony w kolejnych dniach roboczych na okres odpowiadającej wpłaconej kwoty. Operator powiadomi o możliwości korzystania z E-ryczałtu.

4. „Ryczałt wielodniowy” wydany drogą elektroniczną jest widoczny dla kontrolerów w systemie on-line.

Kupujący e- ryczałt wielodniowy ma obowiązek każdorazowo przesłać wypełniony wniosek za dany okres. W związku z powyższym, proszę nie dokonywać wpłat bez wydanej zgody operatora.