Operator SPP rekomenduje wydawanie abonamentów parkingowych w formie zdalnej.

Szanowni Państwo!

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne i obowiązujące ograniczenia związane ze stanem epidemii zostały przywrócone tymczasowe zasady wydawania E-abonamentów. W związku z powyższym, operator SPP dodatkowo będzie przyjmował wnioski elektronicznie. W celu dokonania formalności związanych z uzyskaniem „Abonamentu mieszkańca” oraz „Ryczałtu wielodniowego” należy wysłać wniosek drogą elektroniczną na adres mailowy skrzynki Operatora SPP w Gliwicach: kontakt@parkowaniegliwice.pl bądź bezpośrednio do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP.

Wniosek o „Abonament mieszkańca”

Zgodnie z § 3 ust. 5 obowiązującej Uchwały kupujący abonament mieszkańca ma obowiązek każdorazowo okazać komplet dokumentów. W związku z powyższym, proszę nie dokonywać wpłat bez wydanej zgody operatora.

1. Na adres mailowy: kontakt@parkowaniegliwice.pl mieszkaniec zameldowany w SPP wysyła wniosek (oświadczenie) o wydanie abonamentu, zawierający dane osobowe – imię, nazwisko i adres zameldowania, a także skan wszystkich niezbędnych dokumentów wymaganych do uzyskania „Abonamentu mieszkańca”.

2. Do wniosku o wydanie abonamentu należy dołączyć skany/ zdjęcia poniższych dokumentów:

a. podpisanego oświadczenia (wzór nr 1 – pobierz oświadczenie),
b. obydwu stron dowodu rejestracyjnego właściciela pojazdu,

w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach zawartych na rzecz osób fizycznych umów:

c. leasingu,
d. najmu długoterminowego tzw. leasing mobilny zawarty przez najemcę z firmą wynajmującą pojazdy,
e. kredytowych,
f. użyczenia zawartej z pracodawcą,
W przypadku niesporządzenia umowy użyczenia z pracodawcą w formie pisemnej:
g. oświadczenie pracodawcy o potrącaniu ryczałtu za użytkowanie pojazdu służbowego do celów prywatnych zgodnie z art. 12 ust. 2a ustawy z dnia 16 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1128 z późn. zm.).

3. Po zweryfikowaniu poprawności dokumentów, Operator SPP wskaże dane do dokonania płatności (brak konieczności przesłania przez Państwa potwierdzenia wpłat).

4. Po zaksięgowaniu środków na koncie, „Abonament mieszkańca” zostanie aktywowany. Informujemy, iż w przypadku nie zaksięgowanych środków we wskazanym przez Państwa terminie, E- abonament zostanie uruchomiony w kolejnych dniach roboczych. Operator powiadomi o możliwości korzystania z E-abonamentu.

5. Abonament wydany drogą elektroniczną jest widoczny dla kontrolerów w systemie on-line.

6. Zgodnie z postanowieniami § 3. obowiązującej Uchwały, koszt za Abonament mieszkańca” za parkowanie pierwszego pojazdu samochodowego wynosi 120,00 zł, drugi pojazd samochodowy wynosi 300,00 zł rocznie. W przypadku zameldowania tymczasowego, opłata obliczana jest proporcjonalnie, nie mniej niż za pełny miesiąc.

Wniosek o „Ryczałt wielodniowy”

1. Na adres mailowy: kontakt@parkowaniegliwice.pl zainteresowany wysyła wniosek o wydanie „Ryczałtu wielodniowego” ze wskazaniem terminu obowiązywania danego ryczałtu na dany pojazd (wzór nr 2 – pobierz oświadczenie). Przypominamy, iż opłata za dzień roboczy w strefie: „A” wynosi: 20,00 zł, „B” 10,00 zł.

2. Na podstawie wniosku złożonego mailowo, Operator SPP wskaże dane do dokonania płatności (brak konieczności przesłania przez Państwa potwierdzenia wpłat).

3. Po zaksięgowaniu środków na koncie, „Ryczałt wielodniowy” zostanie aktywowany. Informujemy, iż w przypadku nie zaksięgowanych środków we wskazanym przez Państwa terminie, E- ryczałt zostanie uruchomiony w kolejnych dniach roboczych na okres odpowiadającej wpłaconej kwoty. Operator powiadomi o możliwości korzystania z E-ryczałtu.

4. „Ryczałt wielodniowy” wydany drogą elektroniczną jest widoczny dla kontrolerów w systemie on-line.