WAŻNA INFORMACJA!

Osoby fizyczne, o których mowa w §3 ust. 1 Uchwały Rady Miasta Gliwice mogą uzyskać „Abonament mieszkańca”, który uprawnia do parkowania w granicach strefy płatnego parkowania (SPP) w Gliwicach. Warunkiem nabycia „Abonamentu mieszkańca” jest przedłożenie przez osobę wnioskującą w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach następujących dokumentów:

1.DOKUMENT TOŻSAMOŚCI – dowód osobisty,
2.DOWÓD REJESTRACYJNY pojazdu z wpisem własności lub współwłasności,

a w przypadku pojazdów użytkowanych (poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy):

  1. UMOWA LEASINGU na osobę fizyczną,
  2. UMOWA NAJMU DŁUGOTERMINOWEGO, tzw. leasing mobilny zawarty przez najemcę z firmą wynajmującą pojazdy,
  3. UMOWA KREDYTOWA zawartej z bankiem,
  4. UMOWA UŻYCZENIA zawarta z pracodawcą.

Kupujący „Abonament mieszkańca” ma obowiązek każdorazowo okazać komplet ww. dokumentów.

Zgodnie z zapisami aktu prawnego:

  1. Zameldowany czasowo mieszkaniec uzyska abonament tylko na ten okres; opłata zostanie naliczona proporcjonalnie, nie mniej niż za pełny miesiąc. Roczna opłata wynosi 120,00 zł, drugi pojazd wnioskującego wynosi 300,00 zł
  2. „Abonament mieszkańca” osoby zameldowanej w podstrefie „A” obowiązuje w podstrefie „A” i „B”, natomiast abonament osoby zameldowanej w podstrefie „B” obowiązuje tylko w podstrefie „B”.
  3. „Abonament mieszkańca” wydawany jest wyłącznie na dwa pojazdy na jeden lokal mieszkalny.

Zwrot opłaty za „Abonament mieszkańca” przed upływem jej ważności następuje na wniosek właściciela (zwrot winiety). Wniosek-zwrot abonamentu