Reklamacje dotyczące opłat za postój w strefie płatnego parkowania można zgłaszać w formie:
• elektronicznej na adres: kontakt@parkowaniegliwice.pl
• listownej na adres siedzimy firmy SSM – ul. Bojkowska 37P, 44-100 Gliwice,
• osobistej w Biurze Obsługi SPP – ul. Składowa 8 - budynek pomocniczy (Centrum Przesiadkowe w Gliwicach)

Formularz reklamacyjny

Aby zgłosić reklamację dotyczącą niewydania reszty przez urządzenie PIAP należy wypełnić formularz. Następnie należy go wysłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie na adres mailowy: kontakt@parkowaniegliwice.pl. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku pieniądze zostaną zwrócone na konto, którego numer zostanie podany w formularzu.

Wniosek odwołania

Osoba, która chce złożyć odwołanie od nałożonej opłaty dodatkowej powinna wypełnić wniosek odwołania. Następnie należy go wysłać pocztą tradycyjną lub elektronicznie na adres mailowy: kontakt@parkowaniegliwice.pl