Istnieje możliwość wniesienia opłaty zryczałtowanej za parkowanie na prawach wyłączności na zaznaczonych stanowiskach (kopertach) wyznaczonych w SPP w wysokości 600,00 zł/miesiąc.

JAK ZAŁTWIĆ SPRAWĘ

1. O czym należy wiedzieć:

- ilość wydzielonych stanowisk postojowych oznaczonych kopertą jest limitowana, dlatego złożenie wniosku o wyznaczenie wydzielonego stanowiska postojowego oznaczonego kopertą nie powoduje konieczności jej wyznaczenia przez ZDM,

- wskazane w nagłówku wniosku dane podmiotu wnioskującego będą użyte do wystawienia dokumentu płatniczego przez operatora SPP,

- wskazana we wniosku treść informująca o pojazdach upoważnionych do parkowania na wnioskowanym stanowisku postojowy będzie znajdowała się bezpośrednio pod znakiem drogowym D-18a i może wskazywać np.:

• określony pojazd lub pojazdy poprzez wskazanie numeru rejestracyjnego jednego lub kilku pojazdów (np. SG 10000, WZ 15008 itp.),

• pracowników danej jednostki (np. dla pracowników sklepu, dla pracowników banku itp.),

• klientów danej jednostki (np. dla klientów banku, dla klientów ZUS itp.)

- oznakowanie i odnawiania stanowiska postojowego oznakowanego kopertą wykonywane jest przez ZDM.

- bez zgody ZDM zabronione jest montowanie na wydzielonym stanowisku postojowym oznakowanym kopertą zapór parkingowych lub innych zabezpieczeń,

- utrzymanie porządku parkowania na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym kopertą należy do odpowiednich służb mundurowych tj. Policji i Straży Miejskiej. - zajęcie wydzielonego stanowiska oznaczonego kopertą przez nieuprawniony pojazd nie stanowi podstawy do roszczenia z tego tytułu.

2. Jak i gdzie załatwić sprawę:

- prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikiem/ami należy złożyć w Biurze Obsługi SPP,

- wniosek zostanie przekazany do zaopiniowania do ZDM w Gliwicach,

- w przypadku opinii negatywnej ZDM poinformuje wnioskodawcę i operatora SPP o tym fakcie,

- w przypadku opinii pozytywnej operator SPP wezwie wnioskodawcę do podpisania umowy trójstronnej ZDM/operator SPP/wnioskodawca,

- po podpisaniu umowy ZDM wykona oznakowanie wydzielonego stanowiska postojowego,

- opłaty abonamentowe za wydzielone stanowisko postojowe oznaczone kopertą będą pobierane od kolejnego dnia po kompletnym oznakowaniu stanowiska znakami pionowymi i poziomymi,

- dokument płatniczych będzie wystawiony i wysyłany przez operatora SPP co miesiąc (za wyjątkiem pierwszego 3 miesięcznego okresu, za który płatność musi nastąpić jednorazowo i wynosi 1.800 zł), z 14 dniowym terminem płatności.

3. Załącznik:

- plan sytuacyjny lub szkic z naniesieniem lokalizacji wnioskowanego/ych stanowisk/a postojowego/ych z domiarem do dwóch najbliższych punktów stałych (krawężnik, ściana budynku, słup oświetleniowy itp.) pozwalający na ustalenie w terenie propozycji wnioskodawcy w zakresie lokalizacji wydzielonego stanowiska postojowego oznakowanego kopertą.

4. Opłaty:

- miesięczna opłata abonamentowa za wydzielone stanowisko postojowe oznakowane kopertą wynosi 600 zł [zgodnie z § 5 uchwały Nr XXVI/506/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 25.10.2012r. w sprawie określenia strefy płatnego parkowania na drogach publicznych oraz zasad pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Gliwice (Dz.Urz.Woj.Śl. z 2012 poz. 5670z późn. zm.)].

Wniosek o kopertę