Abonament mieszkańca – niezbędne dokumenty

Warunkiem nabycia „Abonamentu mieszkańca” jest przedłożenie przez osobę wnioskującą w Biurze Obsługi Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach następujących dokumentów:

1. DOKUMENT TOŻSAMOŚCI – dowód osobisty lub paszport.
2. DOWÓD REJESTRACYJNY pojazdu z wpisem własności lub współwłasności, a w przypadku gdy osoba wnioskująca jest kolejnym współwłaścicielem niewpisanym w dowód rejestracyjny wymagany jest również dokument potwierdzający ten fakt (karta pojazdu bądź zaświadczenie z Wydziału Komunikacji).
3. UMOWA LEASINGU, gdy posiadanie samochodu wynika z umowy leasingu.
✹ W przypadku, gdy umowa leasingu nie zawiera danych identyfikacyjnych pojazdu, takich jak numer rejestracyjny lub nr VIN, należy przedstawić załącznik do umowy w postaci protokołu zdawczo-odbiorczego lub inny dokument zawierający niezbędne dane.
✹ W przypadku, gdy osoba wnioskująca nie jest leasingobiorcą, zobowiązana jest dodatkowo do przedstawienia umowy użyczenia / najmu pojazdu.
4. UMOWA UŻYCZENIA / NAJMU, gdy posiadanie samochodu wynika z umowy użyczenia pojazdu, zawarta na okres nie krótszy niż na czas wydania „Abonamentu mieszkańca”.
✹ Powyższe dokumenty należy przedstawić w oryginale (w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej / najmu/ użyczenia akceptowalna jest kopia tej umowy poświadczona za zgodność z oryginałem).
✹ Przy dokumentach zagranicznych lub sporządzonych w języku obcym wymagane jest tłumaczenie na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego (za wyjątkiem paszportu lub innego dokumentu tożsamości).
✹ W przypadku, gdy wnioskodawca działa przez osobę upoważnioną należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez osobę uprawnioną do nabycia „Abonamentu mieszkańca” wraz z wyżej wymienionym kompletem dokumentów.