Ważne informacje dotyczące Abonamentu mieszkańca

W związku z licznymi pytaniami kierowanymi do biura Strefy Płatnego Parkowania w Gliwicach w sprawie otrzymania Abonamentu mieszkańca, uprzejmie przypominamy, iż przedstawienie dowodu rejestracyjnego pojazdu w oryginale jest NIEZBĘDNE i konieczne do otrzymania abonamentu.

Ponadto należy w biurze przedstawić:
– DOKUMENT TOŻSAMOŚCI – dowód osobisty lub paszport.
– UMOWĘ LEASINGU, gdy posiadanie samochodu wynika z takiej umowy. W przypadku, gdy osoba wnioskująca nie jest leasingobiorcą, zobowiązana jest dodatkowo do przedstawienia umowy użyczenia / najmu pojazdu.
– UMOWĘ UŻYCZENIA / NAJMU, gdy posiadanie samochodu wynika z umowy użyczenia pojazdu, zawartej na okres nie krótszy niż czas ważności „Abonamentu mieszkańca”.

Powyższe dokumenty należy przedstawić w oryginale (w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej / najmu / użyczenia akceptowalna jest kopia tej umowy poświadczona za zgodność z oryginałem).

W przypadku, gdy Wnioskodawca działa przez osobę upoważnioną należy przedstawić pisemne upoważnienie podpisane przez osobę uprawnioną do nabycia „Abonamentu mieszkańca”, wraz z wyżej wymienionym kompletem dokumentów.

Abonament mieszkańca wydawany jest na okres 12 miesięcy w kwocie zryczałtowanej 120 zł.

Informujemy jednocześnie, że Abonament mieszkańca można nabyć nawet z wyprzedzeniem dwumiesięcznym, licząc od daty wygaśnięcia aktualnie obowiązującego Abonamentu.