12 listopada nie płacimy za parkowanie

W związku z ustawą o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 12 listopada 2018 r. (poniedziałek) nie będą pobierane opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania w Gliwicach. Więcej

SPP została rozszerzona

Od lipca Strefa Płatnego Parkowania w Gliwicach, decyzją Rady Miasta Gliwice, została rozszerzona o dodatkowe płatne miejsca parkingowe.

Więcej

Abonament Mieszkańca można kupić wcześniej

Biuro Strefy Płatnego Parkowania informuje posiadaczy Abonamentów Mieszkańca o możliwości wcześniejszego zakupu nowego Abonamentu z zachowaniem daty ważności aktualnego Abonamentu. Więcej

Abonament mieszkańca – zmiany

Zameldowanym mieszkańcom nieruchomości usytuowanych przy ulicach, na których wyznaczono SPP przysługuje prawo do zryczałtowanej opłaty w wysokości 120,00 zł rocznie, za parkowanie wyłącznie 1 pojazdu samochodowego o masie całkowitej do 3,5 t.

Abonament mieszkańca można uzyskać w biurze operatora SPP na okres 12 miesięcy liczonych w pełnych miesiącach.

1. „Abonament mieszkańca uprawnia osoby fizyczne zameldowane w SPP do parkowania na obszarze SPP po spełnieniu wymagań określonych w ust. 3 w okresie jej ważności.

2. „Abonament mieszkańca” ma formę winiety na przednią szybę pojazdu, która zawiera: numer seryjny abonamentu, termin ważności, numer rejestracyjny pojazdu.

3. Osoby fizyczne, o których mowa w §2 ust. 7 mogą wykupić „Abonament mieszkańca” po wniesieniu opłaty w wysokości 120 zł, udostępnieniu do wglądu dowodu osobistego oraz dowodu rejestracyjnego pojazdu i złożeniu następujących dokumentów:
1) prawidłowo wypisanego wniosku o wydanie „Abonamentu mieszkańca” wraz z załącznikami:
a) oświadczenia o zameldowaniu przy ulicy, na której wyznaczono SPP, złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 § 1 (…) ustawy z dnia 06 czerwca 1997 r. Kodeks Karny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 2204)
b) w przypadku pojazdów użytkowanych w ramach umowy leasingowej, najmu lub
użyczenia – dodatkowo poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii tej umowy.
c) osoby trzecie po przedłożeniu upoważnienia podpisanego przez osobę uprawnioną do nabycia „Abonamentu Mieszkańca”.

W czwartek biuro czynne krócej

Szanowni Państwo,

w dniu 14 grudnia 2017r. (czwartek) biuro obsługi strefy płatnego parkowania z powodu przyczyn technicznych, czynne będzie do godziny 14:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy!